A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Przedszkole nr 20

Zasady odpłatności za przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin

04.09.2014 22:14

Podstawa prawna:

 1. Zasady odpłatności za świadczenia w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu określa Uchwała nr XI/127/2011 Rady Miejskiej
  w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin
  z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r.) – „Ustawa przedszkolna”

 

 

1. Opłata za przedszkole składa się z 2 rodzajów opłat:

 1. ze świadczeń przedszkola, tj. dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (1,00 zł. za godzinę)
 2. z wyżywienia (6,20 zł)
 1. Podstawą naliczenia opłaty, jest dzienny łączny czas pobytu dziecka
  w przedszkolu przed godz. 800 i po godz. 1300.
 2. Wysokość opłaty ustala się po zakończeniu miesiąca za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu przez przemnożenie stawki godzinowej oraz łącznej liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń.
 3. Stawka żywieniowa obejmuje wyłącznie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i wynosi 6,20 zł.
 4. Opłata za korzystanie przez dziecko z wyżywienia płatna jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z wyżywienia
  i ustalana jest, jako iloczyn stawki żywieniowej oraz liczby dni całodziennego wyżywienia, z którego dziecko korzystało.
 5. Tak ustalona opłata pomniejszana jest o wartość posiłków niewydanych dziecku
  w przedszkolu w przypadku jego całodziennej nieobecności, zgłoszonej zgodnie
  z § 6 pkt 5. umowy o świadczenie usług przez przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin. W przypadku nieobecności dłuższej niż jeden dzień
  i niezgłoszenia jej zgodnie z § 6 pkt 5 umowy, opłata pobierana jest tylko za pierwszy dzień nieobecności.
 6. Opłata za przedszkole płatna jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze świadczeń.
 7. Opłaty za przedszkole należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.
 8. Za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.
 9. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy przedszkola, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), która zostanie doliczona do opłat za korzystanie z usług przedszkola w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 10. W przypadku utrzymania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.


Przedszkole nr 20
75-621 Koszalin Koszalin
ul. Piaskowa 4
tel. Tel. (094) 340-00-83

e-mail:
Zdjęcie jednostki
Kalendarz wydarzeń

grudzień 2019

ponwtśrczwptsobnd
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345